Puurmani Mõisakool

Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

VASTUVÕTT

Ootame Puurmani Mõisakooli õppima uusi õpilasi nii 1. kui ka teistesse klassidesse. Avalduse vorm on leitav lingiga allpool. Avalduse kooli õppima asumiseks saab kirjutada kantseleis ka kohapeal. Avalduse koos lisadokumentidega on võimalik esitada ka digitaalselt kooli e-postile kool(at)puurmani.edu.ee.

1. klassi õppima tulevate laste avaldused soovitame tuua hiljemalt juuni kuu jooksul, et ei jääks dokumentide toomine viimasele minutile.

Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 1. klassi õppima asumise puhul a) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte; b) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. (Ei ole vajalik kui taotlus on digitaalallkirjaga kinnitatud.) c) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; d) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm. e) koolivalmiduskaart (1. klassi astujad).

Teisest koolist tulev isik (sisseastuja seaduslik esindaja) a) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte; b) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; c) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; d) dokumendifoto; e) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus õppeaasta tulemuste kohta, kui õpilane arvatakse eelmisest koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; f) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht õppeveerandil/trimestril pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel; g) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Õpilase vanem (või seaduslik esindaja) esitab koolile oma kontaktandmed ja teavitab kooli kui need muutuvad.

Avaldus kooli vastuvõtmiseks:

OLULISED LINGID

ÜLDKONTAKT

Tartu mnt 1, Puurmani, 49014 Jõgeva maakond

kool@puurmani.edu.ee

Tel: +372 773 7136