Puurmani Mõisakool

Meie koolist

Kooli ajalugu

Koolide avamisest Puurmani ümbruskonnas on möödunud juba enam kui kaks sajandit. Esimesed koolid Laevas, Kursis ja Sadukülas alustasid tegevust XVII sajandi 60. aastail. Rahvakoolide olukord oli üldjuhul halb.
19. sajandi 60.–70. aastatel asutati koolid Altnurgas, Kirikuvallas ja Utsalis. Samal sajandil alustasid tegevust ka kihelkonnakoolid – 1848. aastal Kursis ja 1871. aastal Sadukülas. Maareform likvideeris Eestis 20. aastatel enamiku mõisamajapidamistest ning mõisasüdamed koos mõisahoonetega läksid tavaliselt riigi või omavalitsuse valdusse. Enamik härrasmaju võeti kasutusele kooliruumidena.
Puurmanis oli mõisa peahoone, Puurmani loss, Eesti põllutööministeeriumi valduses. Koolielu kiratses, aga tsaariaegsetes tingimustes olukorra parandamiseks taotles vald uue, nn kõrgema algkooli (6 klassi) avamist Puurmani lossis. Puurmani valla koolivanema Jüri Reinbergi (Laana talu peremees) ja Kirikuvalla rahvakooli õpetaja Peeter Neumanni hoole tulemusena saadigi luba lossis uue kooli avamiseks. Mitu väikest ümbruskonna kooli (Tõrve, Altnurga) suleti ja nende asemele avati 1923. aastal uus kool Puurmanis. Esialgu toimus õppetöö siiski veel Kirikuvalla koolimajas. Pärast remonti ja korrastustöid alustati tööd Puurmani lossis. Kooli pidulik avamine oli 21. detsembril 1923. Esimeseks koolijuhatajaks sai Peeter Neumann, kes alates 1896. aastast oli olnud Kirikuvalla kooli õpetaja. Esimesel õppeaastal oli koolis viis klassi (I–V) nelja klassikomplekti ja 117 õpilasega. Koolis töötas neli õpetajat. 1940. aastal muudeti kool seitsmeklassiliseks mittetäielikuks keskkooliks. VII klassi asus õppima 21 õpilast. See oli esimene samm keskkooli poole. 1954. aastal muudeti kool täielikuks keskkooliks. Kooli direktoriks määrati Gretchen Trimm. Keskkooli esimene lend astus ellu 1958. aasta kevadel. 2005 aastal suvel toimus kooli nime muutus. Keskkoolist sai Puurmani Gümnaasium. Puurmani keskkoolis ja gümnaasiumis on kokku lõpetanud 56 lendu. 2013. aasta septembris alustas kool tööd põhikoolina. Uueks nimeks sai Puurmani Mõisakool.

Puurmani keskkooli lipu saamise lugu

Riigi tuntumad sümbolid on lipp, vapp ja hümn. Neid tõlgendatakse riigi ametlike eraldusmärkidena, kuid riigilipp pole ainus kodumaa-armastuse kuivamatu allikas, südamelähedane võib olla ka koolilipp, mille saamise nimel on rohkemgi vaeva nähtud. 1923. a loodi Puurmani kool, 1954. a keskkool. Lipu ideele tuldi palju hiljem. Mõte tuli vilistlasnõukogult. Seda toetas tuliselt õpetaja Ell Maanso. Kunstnikuks sai oma vilistlane Rein Lauks, kes oli töötanud Puurmani tehases, nüüd aga juba õpingud lõpetanuna kunstnikuna nukuteatris. Kuigi kodukoht oli Puurmanis, elas ta Tallinna vanalinnas. Rein tegi mitu kavandit, tihti tuli temaga kohtuda Tallinnas, arutada kavandeid koolirahvaga. Kui meenutada, et see oli 1987–88. aastal, siis oli üsna suur julgustükk tollel ajal sinna peale panna sini-must-valge kombinatsioon. Lipu valmistas tervikuna kunstikombinaat Ars. Probleemiks kujunes materjal, samuti värvivalik. Põhiliselt pakuti tumerohelist. Igaüks püüdis lippu kavandada omapäraselt. Arsi tekstiilikunstnik Zoja Järg pakkus samuti omapoolseid ideid. Materjali otsimisel tuli käia palju kordi Tallinnas. Koolilipu maksis põhiliselt tehas ja lisaks Eesti lipu, mille ta samal aastapäeval koolile kinkis. Siidist Eesti lipp läks maksma umbes 400, koolilipp aga ligikaudu 2000 rubla. Kooli vimpli kavandid tegi samuti Rein Lauks, aga vimplid valmistati Põltsamaal. Vimpel kingitakse igale lõpetajale viimase koolikella aktusel. Lipu ja vimpli deviisiks sai üks ja seesama lause do, ut des. See ladinakeelne fraas tähendab koolile kohast ma annan, et sa annaksid. Vilistlasnõukogu kinkis lipud koolile 65. aastapäevaks. Üle andis need väikesearvuline vilistlasdelegatsioon aktusel saalitäie rahva ees detsembris 1988.
Kooli kroonikast on lugeda, et 15. aastapäeval (1938. a detsembris) kingiti koolile ka lipp. Tolleaegsete õpilaste sõnade kohaselt oli see sini-must-valge riigilipp. Seega on praegune lipp arvatavasti esimene koolilipp. See tuuakse välja kooli aastapäevadel, ava- ja lõpuaktustel.

Annika Klimova
12. klass

Koolilipu saamisest isiklikke mälestusi

Nüüd meenutan seoses koolilipuga ka midagi lausa isiklikku. Nimelt saatis Rein Lauks esimese kavandi (mis jäi ka ainukeseks) meile kooli vaatamiseks ja arvamuste avaldamiseks juba 1987. aasta lõpul. Ja tal oli seal kasutatud sini-must-valget motiivi. Mäletan, kus ma laua ääres seisin, kui selle kavandi ümbrikust välja võtsin. Jõnksti, tegi süda sees! Mis nüüd saab? Ilus, silmale armas, aga, issand, kui julge! Mis teha? Kes suudab, meenutagu seda aega ise täpsemalt! Midagi nagu oli juba õhus, aga veel mitte päris. Kuna olen õpetajate perest ja ka kõik mu töö on toimunud koolimajas, siis olime kõik pideva ideoloogilise surve tõttu üsna ettevaatlikuks tehtud. Asi tahtis harjumist. Kavand läks aga läbi ja varsti saabusid koolimajja nii armas lipp kui värvilõhnalised sama motiiviga vimplid. Meeleolu on aktustel ikkagi harras küll, kui lipp sisse kantakse!

Ell Maanso

Julius Kuperjanov ja Puurmani mõis

Lühem elukäik kuni Vabadussõjani

Julius Kuperjanov sündis 11. oktoobril 1894. aastal Venemaal Ljohovos.
Tema esivanemad olid Venemaale põgenenud mõisniku omavoli eest. Kuna Venemaal vaevas Kuperjanoveid suur koduigatsus, samuti oli oht venestuda, siis 1904. aastal tuli perekond Eestisse tagasi.
Haridusteed alustas Kuperjanov Vana-Kuustes Sipe ministeeriumikoolis, milles antav haridus vastas ligilähedaselt meie kihelkonnakoolile. Julius oli väga teadmishimuline poiss. Eriti paelusid teda ajalugu ja maateadus, samuti meeldis talle väga lugeda. Lõpetanud viieteistaastaselt Sipes kooli, olid tema tunnistusel üheksa nelja ja üks viis. Hoolimata vanemate vastuseisust astus ta 16-aastaselt Tartu kooliõpetajate seminari.
Sel ajal, kui Kuperjanov õppis seminaris, valitses kogu riigis tugev venestamispoliitika. Õppeasutuse rangele korrale vaatamata lugesid Kuperjanov ja ta kaaslased salaja eestikeelseid ajalehti.
Peale seminari lõpetamist asus ta tööle õpetajana Kambja kihelkonnakoolis. Õpilased pidasid temast väga lugu.
Paraku ei saanud ta õpetajaametis olla kuigi kaua, sest 1915. aasta veebruaris kutsuti ta sõjaväeteenistusse Vene keisririigi armeesse. Võttis osa Esimese maailmasõja lahingutest ning teenis oma ülemuste tähelepanu ja kiituse. Teda autasustati seitsmel korral aumärkidega, samuti tõusis ta lipnikust ülemleitnandiks. Peale haavatasaamist 1917. a juulis asus ta mitme kuu pärast teenistusse Eesti Tagavara Jalaväepataljoni, kus edutati ta pataljoniülema abiks. 1918. a 24. veebruaril laulatati ta Kambja kirikus Alice Johansoniga. Alice Kuperjanov sai hiljem tuntuks nNaiskodukaitse tegevusega.

1918. aastal Saksa vägede tulekul ja enamlaste taganemisel organiseeris Julius Kuperjanov Tartumaa kaitset riisuvate Vene vägede eest.

Pataljoni loomine Puurmani mõisas

Olukord Vabadussõjas oli 1918. aasta lõpus väga kriitiline. Situatsiooni tõsidust näitas see, et Punavägede käes oli 2/3 Eesti territooriumist. Et päästa, mis päästa annab, oldi valmis meeleheitlikeks sammudeks.
Üheks selliseks oli Julius Kuperjanovi partisanide pataljoni loomine. Idee sellise pataljoni loomiseks ol Kuperjanovil juba ammu. Loa tolle üksuse moodustamiseks sai Kuperjanov tolleaegselt diviisi ülemalt Limbergilt.
Pataljoni kokkukutsumiseks tuli valida selline koht, mis poleks veel võõrvägede kontrolli all. Kuna rindejoon kulges vahetult Puurmanist idas ja see koht oli Tartule küllaltki lähedal, valiti väeüksuse loomiskohaks Puurmani mõis.
Olles saatnud Puurmani ümbruskonda laiali mobiliseerimiskäsud, hakkas Kuperjanov siin moodustama partisanide väesalka. Kui levis kuuldus, et Kuperjanov Puurmanis võitlussalka formeerib, hakkasid siia kogunema kaitseliitlased kõikjalt Tartumaalt. Palju täienes pataljoni koosseis vabatahtlike arvel, kelle hulgas oli palju koolipoisse. Kuna lossi kogunes üle mitmesaja mehe, siis jagati kokkutulnud nelja roodu ning väeosast moodustus üksikpataljon. Pataljoni juhiks sai J. Kuperjanov; 1. roodu ülemaks sai lipnik R. Riives; 2. – leitnant E. Saar; 3. – alamkapten R. Kuslap; 4 – leitnant J. Unt. Varuroodu ülemaks ja ka Puurmani komandandiks määras Kuperjanov leitnant J. Soodla. Asutati ka ratsakomando, mida juhtis alamkapten K. Tiimann.
Suurim probleem pataljoni moodustamisel oli relvade puudus. Algul koosnes üksuse relvastus vaid kahest automaatpüssist. Varustuse ja moona kandsid kokku mehed ise ja ümberkaudsed inimesed. Otsiti välja relvad, mis olid peidetud revolutsioonipäevil. Need olid aga tihti roostes või üldse kõlbmatud.
Samuti oli väga kirju ka salga riietus. Tihti võis jääda mulje, et tegu pole mitte sõjameeste, vaid laagrisse asunud mustlastega. Paljud olid tulnud erariietuses. Juhtus sedagi, et sõtta tuldi pulmariietuses: jalas viigipüksid, kaelas krae ja kaelaside. Nii mõnigi tuli isamaad kaitsma pasteldes, lootes, et ehk Eesti kroonu annab saapad jalga.
Et seda kirevat meeskonda vähegi ühtlustada, mõtles Kuperjanov välja partisanide eraldusmärgi. See kujutas endast valgeäärelist musta vappi surnupealuu ja säärekontidega. Seda märki kanti vasakul varrukal. Mütsi ette kinnitati pealuumärk, õlakud olid mustad. Surnupealuu ja säärekontidega märk oli ühtluse ja lahutamatuse sümboliks neile, kes selle kord varrukale olid asetanud. See välismärk kohustas kõiki võitlusele ja ohverdama isamaa kaitseks kõik isiklikud hüved ja elu.
Kuna Kuperjanov tundis erilist huvi just partisanisõja vastu, siis ristis ta loodud väeosa PARTISANIDE PATALJONIKS ja alustas vastavalt salga nimele armutut sissisõda vaenlasega. Näitena võib tuua juhumi Kudinas. Nimelt sai Kuperjanov teate, et punaste käsilane Pärn oli koostanud pika nimekirja meestest, kes tuli maha lasta. Ta tegutses väga kiiresti ja sõitis ruttu 30 km kaugusele Kudinasse. Kohale jõudes päästis ta talumehed ja ajas punaste plaani nurja.
Suureks abiks Kuperjanovile tema tegevuses oli naine Alice. Näiteks tegi Alice ettepaneku võtta luuresalkade tarvis kasutusele valged mantlid. Neis mantlites oli luurajatel hõlpsam vaenlasele märkamatult võimalikult lähedale hiilida. Olgu öeldud, et need mantlid õmbles Alice ise. Just tänu sellele riietusele õnnestusid kuperjanovlastel mitmed vaenlase vastu suunatud rünnakud.

Võitlus Tartu eest

Pataljoni loomisega soovis Kuperjanov kaasa aidata vaenlase kodumaalt väljatõrjumisele. Puurmanile lähim vaenlase poolt hõivatud strateegiliselt tähtis punkt oli Tartu. Seetõttu oligi esimeseks suuremaks operatsiooniks peale pataljoni moodustamist võitlus Tartu eest.
Oma positsioonide kindlustamiseks enne Tartu vallutamist alustas Kuperjanov partisanisõda Tartu ümbruses. Tundes Tartus asetsevate  punavägede nõrku külgi, tekkis Kuperjanovil hulljulge plaan vallutada Tartu ainuüksi oma jõududega. Samal ajal sai ta teada soomusrongide edasitungist Jõgeva peale. Nüüd otsustas ta ära oodata soomusrongid, et siis ühendatud jõududega minna võitlema Tartu eest.
13. jaanuaril 1919 sai Kuperjanov Palamusel kokku soomusrongide üldjuhi kapten Partsiga. Sellest päevast algas partisanide ja soomusrongide koostöö, mis kestis kuni Vabadussõja lõpuni.
Vallutanud Kaarepere ja Voldi raudteejaamad, jõuti järjest lähemale Tartule. Viimane linnaesine võitlus peeti Tähtvere mõisas. Enamlased koos läti küttidega osutasid küllalt visa vastupanu, ent eesti mehed olid arvulises ülekaalus, lisaks innustasid mehi teated punavägede terrorist. Lühikese ajaga oli kogu Tartu Eesti vägede käes. Ometi ei lubanud saavutatud võit loorberitel puhata. Reola poolt toodi teade, et vaenlane valmistub uueks sissetungiks Tartu.
Olukord muutus väga pinevaks. Ei olnud teada, kas mõnisada soomusronglast ja partisani suudavad vastu astuda vaenlasele, kes saab pidevalt juurde abivägesid. Järgnevalt loodi sidemed ülemjuhatajaga, kellel paluti kiirelt saata abivägesid.
Järgnes väga pingeline öö Tartus, sest kardeti uut enamlaste sissetungi. Ometigi laabus kõik õnnelikult: vaenlasepoolset rünnakut ei järgnenud ning järgmisel päeval saabus Tallinnast kohale kaitsepataljon.

Kuperjanovi surm

Pataljoni moodustamisest oli möödas vaevalt üle kuu, kui 30.-31. jaanuaril 1919. aastal toimus verine lahing Paju mõisa juures. Lahingu käik oli väga raske, kuna enamus ohvitseridest langes. Kõige rängemaks hoobiks meie võitlejatele oli see, et 31. jaanuari pärastlõunal sai surmavalt haavata J. Kuperjanov. Väga halbade transporditingimuste tõttu ei pääsenud Kuperjanov enne Tartusse kui alles 1. veebruari ööl. Paraku oli siis juba lootusetult hilja. Vaevelnud pikki tunde piinavates valudes suri leitnant Julius Kuperjanov 2. veebruaril 1919.
Julius Kuperjanov maeti 6. veebruaril 1919. a Tartusse Raadi kalmistule. Tema formeeritud pataljon nimetati ümber Kuperjanovi partisanide pataljoniks. 1992. aastal taastati selle järglane, mis kuulub Eesti Kaitseväe koosseisu ja kannab nime Kuperjanovi jalaväepataljon.

(Kasutatud kirjandus: August Hanko „Leitnant Julius Kuperjanov“; Eduard Grosschmidt „Pealuu märgi all“; „Eesti Vabadussõda“ I köide.)

OLULISED LINGID

Avaleht

Stuudium

Kalender

Tunniplaan

ÜLDKONTAKT

Tartu mnt 1, Puurmani, 49014 Jõgeva maakond

kool@puurmani.edu.ee

Tel: +372 773 7136