Meie koolist

Õppenõukogu

Puurmani Mõisakooli õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal:

29.11.2018
14.03.2019
03.06.2019
29.08.2019

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tööd reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".