Koolielu

Kodukord


Kooli kodukord kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Puurmani Mõisakooli kodukord on kehtiv alates 01.09.2013.
Käesolev kodukorra redaktsioonile on andnud arvamuse kooli õppenõukogu 19.10.2016,
kooli õpilasesindus 01.02.2016 ja kooli hoolekogu 31.10.2016.
Kehtestatud direktori käskkirjaga 01.11.2016 nr 1.3/23-k.
1. Üldsätted
1.1. Õpilane on kohustatud täitma Puurmani Mõisakooli (edaspidi kool) kodukorda.
1.2. Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on
käitumise hindamise alus.
1.3. Kodukord on kooli kodulehel www.puurmani.edu.ee.
1.4. Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras
järgmised korrad:
1. Kodukorras sätestatakse õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust
ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord.
2. Kodukorras sätestatakse kord, kuidas teavitatakse õpilast ja vanemat päevakavast ja
tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest.
3. Kodukorras sätestatakse õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord
hindamise korraldusest koolis ning õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest.
4. Kodukorras sätestakse õpilaste tunnustamise kord.
5. Kodukorras sätestatakse põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite
(õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed) kasutamise ning koolile tagastamise
tingimused ja kord.
6. Kodukorras sätestatakse õpilaspileti kasutamise kord koolis.
2. Ühistoimimise normid koolis
2.1. Puurmani Mõisakooli õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid
algavad üldjuhul kell 8.10 ning toimuvad järgmistel aegadel:
1. tund 8.10 – 8.55
2. tund 9.05 – 9.50
3. tund 10.00 – 10.45
4. tund 11.05 – 11.50
5. tund 12.05 – 12.50
6. tund 13.00 – 13.45
7. tund 13.55 – 14.40
8. tund 14.45 – 15.30
Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna kooli
õppekava, päevakava ja direktori kinnitatud tunniplaani kohaselt.
Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ette
nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. 
2
Õpilase päevakava ning selle muudatused tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks lähtudes
kooli kodukorras sätestatust.
2.2. Õppetunnid jäetakse ära ruumis, kus õhutemperatuur on madalam kui 19 °C, ja võimlas,
kus õhutemperatuur on madalam kui 18 °C.
Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri (http://www.emhi.ee
andmed) ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit
(http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000 tabeli andmed) ning organismile tegelikult toimivat
välisõhu temperatuuri.
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv
välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C või madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C või madalam 7.–9. klassis.
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata korraldatakse kooli tulnud õpilastele
kojusaatmise võimaluseni mitmesuguseid tegevusi.
2.3. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuule kiirusel kuni 8 m/s.
2.4. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituudi veebilehel (http://www.emhi.ee) avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja
Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Täpsemaid andmeid tuule-külma indeksi kohta on võimalik leida Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi kodulehelt, kust saab automaatjaamade andmeid nii tuule kiiruse kui
ka keskmise ja minimaalse õhutemperatuuri kohta.
2.5. Õppepäevas võib ühes klassis läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise aeg
teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
Õppenädalas võib läbi viia ühes klassis kuni kolm kontrolltööd.
Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning
viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis üksnes esmaspäeval
ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
2.6. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
2.7. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei
anta.
2.8. Õpilasi esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem (eestkostja) ning koolis
õpilasesindus õpilasesinduse põhimääruses sätestatu ulatuses.
2.9. Kõik õpilased ostavad õppeaasta alguseks õpilaspäeviku.
Õpilane on kohustatud õpilaspäevikut kaasas kandma ja täitma õppeaasta algusest (01.09)
kuni suvevaheaja alguseni.
2.10. Koolis toitlustatakse õpilasi sööklas.
Põhikooli õpilased söövad kehtestatud summa piires tasuta.
Kui õpilane puudub koolist, võetakse ta õpilase või tema vanema teatise põhjal, mis on jäetud
kirjalikus või suulises vormis kooli klassijuhatajale, sööjate nimekirjast maha teatamisele
järgnevast päevast alates.
Õpilane arvatakse sööjate nimekirja päevast, kui ta tuli taas kooli.
Pikapäevarühma toiduraha kohta tehakse tasaarveldus järgneval kuul.
2.11. Kõik õpilased ja õpetajad, kes osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel,
kooliaasta lõpuaktusel, parimatele õppuritele korraldatud direktori vastuvõtul, kannavad
korrektset ja pidulikku riietust.
2.12. Puurmani Mõisakoolis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste
õigust õppida. 
3
Vastastikune suhtlemine on lugupidav.
Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja.
2.13. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta,
kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.
Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat või aineõpetajat.
Õpilase puudumisest direktori kinnitatud tunniplaani järgsest tunnist informeeritakse
viivitamatult klassijuhatajat, õppealajuhatajat või direktorit, kes korraldab teavitamise
vanemaga kokkulepitud sidekanali kaudu.
E-kooli päevikusse märgib õpetaja puudujad või hilinejad tähega „P“. Klassijuhataja selgitab
välja puudumise või hilinemise põhjuse ja teeb vastava märke e-kooli.
2.14. Õpilane peab viibima õppetunni ajal tunniplaanijärgses õppetunnis. Kui kooli
esindamise eesmärgil (võistlused, üritused, olümpiaadid) ei saa õpilane viibida õppetunnis,
siis taotluse selle õpilase tunniplaani ja ühtlasi päevakava muutmiseks teeb klassijuhataja või
aineõpetaja direktorile, kooskõlastades muudatused enne õpilase vanemaga kirjalikult.
2.15. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat, kui õpilane peab olema õppetööst eemal kodustel
põhjustel või seoses haigusega.
Kui õpilane puudub hilisematest tundidest, teavitab aineõpetaja sellest klassijuhatajat.
Klassijuhataja võtab kontakti koduga, selgitamaks välja puudumise põhjused.
Lapsevanem fikseerib puudumise põhjuse e-kooli või kirjutab teatise õpilaspäevikusse ja
kinnitab seda oma allkirjaga. Puudumised kooli juhtkonna, klassijuhataja või aineõpetaja loal
teavitatakse infostendil ja märgitakse klassijuhataja poolt e-kooli puudujate päevikusse.
Lapse haigestumise või mõnel muul põhjusel ootamatu puudumise korral teatab lapsevanem
sellest kohe hommikul klassijuhatajale või kooli (telefonil 7737136, 7737143 või e-posti
aadressil kool@puurmani.edu.ee).
Kui õpilane teab oma puudumisest ette, teatab ta sellest klassijuhatajale.
2.16. Rakendatavad meetmed õpilase puudumiste osas õppeveerandis:
1) kuni 10 tundi – klassijuhataja vestleb õpilasega + teavitab vanemaid;
2) 10–20 tundi – klassijuhataja teavitab vanemaid, vestlus õpilane + lapsevanem;
3) 20–35 tundi – klassijuhataja teavitab vanemaid, vestlus õpilane + klassijuhataja +
juhtkonna esindaja (õpilane kutsutakse direktsiooni ette selgitusi andma), käskkiri;
4) üle 35 tunni – käitumine „mitterahuldav”, direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal võib
teha esildise kohalikule omavalitsusele, kes peab leidma mõjutusvahendeid, et sundida last
koolis käima.
2.17. Õpilased teavitavad õppealajuhatajat või direktorit, kui klassi- või aineõpetaja
puudumisest on möödunud 10 minutit tunni algusest.
2.18. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.
Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa.
Õpilaste ja kooli töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ja kooli töötaja ise.
2.19. Võimlas, raamatukogus, õppeköögis, keemia-füüsika-, tööõpetuse ja arvutiklassis
peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.
2.20. Õpilased ja õpetajad kasutavad tunni ajal mobiiltelefoni ja teisi elektroonilisi vahendeid
vaid õppe eesmärgil, muul otstarbel on nende kasutamine keelatud (v.a helistamine
perearstikabineti numbrile, numbritele 112 või 110).
2.21. Puurmani Mõisakooli õpilasel on kohustus:
1) käituda korrektselt, arvestades üldtunnustatud käitumisnorme (nt teretada koolimajas
viibivaid külalisi, kaasõpilasi ja õpetajaid);
2) mitte hilineda tundi; 
4
3) kanda korrastatud riideid;
4) hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
5) hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms
tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral tuleb kahju hüvitada vastavalt konkreetsele
eeskirjale);
6) panna üleriided garderoobi;
7) vahetundides käituda nii, et ei seataks ohtu ennast ega teisi (ei tohi tekitada ummikuid,
istuda aknalaudadel, joosta, kisada, kiusata kaasõpilasi);
8) süüa/juua ainult sööklas;
9) tekitatud prügi panna prügikasti;
10) mitte võtta kaasa õppetööks mittevajalikke esemeid (meediavahendid, nuga, tikud jm);
11) õppetundides ei kasuta õpilane mobiiltelefoni ega muid meedia- ja meelelahutusvahendeid,
välja arvatud õpetaja loal; lubamatu tehnika kasutamisel annab õpilane need ära
õpetajale, kes viib need direktori kätte, kust õpilane selle esimesel korral ise kätte saab, teisel
korral peab lapsevanem järele tulema:
12) jalgrattaga kooli tulles peab õpilane täitma kõiki liikluseeskirjadest tulenevaid ohutu sõidu
nõudeid.
2.22. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või
psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ette nähtud kuriteokoosseisule
vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ette
nähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt
haridusseaduse paragrahvist 8, siis informeerib kool õigusaktides sätestatud korras õpilase
vanemat või esitab avalduse koolikohustuse mittetäitmise kohta alaealiste komisjonile.
3. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest
teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord
3.1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest
peab teavitama klassijuhatajat – õppealajuhatajat – direktorit.
3.2. Kui õpilane eirab üldtunnustatud käitumisnorme raskelt ja solvab kaasõpilaste ja ruumis
viibivate täiskasvanute au ja väärikust, siis helistada numbril 112.
3.3. Direktoril on õigus nõuda kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistaja, asjakohast
kirjalikku seletust. Kooli töötajal on kohustus seletus anda.
Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega.
Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadlikult valeandmete esitamise eest võib
kooli töötajale määrata distsiplinaarkaristuse.
Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes on
lähedases suguluses (vanem, vend, õde) õpilasega, kelle teo kohta talt seletust nõuti.
Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus;
seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.
Üheltki õpilaselt, kes on toime pannud süü- või väärteo, kooli töötajad seletuskirju ei võta.
Kool ei käsitle õpilasi ka süü- või väärteo tunnistajana.
3.4. Süü- või väärteo toime pannud isiku vastutusele võtmise korral ei alandata sama teo eest
käitumishinnet.
3.5. Kooli töötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või enne tähtaja lõppu
kustutatud karistusele.
3.6. Direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe
nädala jooksul arvates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama
süü- või väärteost.
5
3.7. Kui direktor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse
kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos
taotlusega kohaldada alaealisele seaduses ette nähtud mõjutusvahendeid.
Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada
teo olemust ja alust.
3.8. Kui direktor jõuab pedagoogilise vestluse tulemusena järeldusele, et õpilane on aru
saanud oma ebaõpilaslikust käitumisest või oma käitumist sellest arusaamast lähtudes
muutnud, võib alaealiste komisjoni jätta esildise tegemata.
4. Õpilase koolist väljaarvamise tingimused ja kord
4.1. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.
4.2. Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja arvata.
4.3. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui
ta:
1) ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kooli kodukorda;
2) puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi
üle viia.
5. Päevakavast ja tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest õpilase ja vanema
teavitamise kord
5.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega
seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumise järjestus ning nende
ajalist kestust kajastav loetelu.
5.2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud
õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete
raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
5.3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja
õppekorraldusele.
5.4. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli
kodulehe www.puurmani.edu.ee, infostendide ja õpilaspäeviku kaudu.
5.5. Alla 10-aastase õpilase vanemale edastatakse vastav teatis vanema antud elektronposti
aadressile, õpilaspäeviku kaudu või muul viisil vastavalt kokkuleppele vanemaga.
5.6. Päevakava täitmisel lähtutakse kooli päevakavale ja õppekorraldusele seatud
tervisekaitsenõuetest.
5.7. Koolimaja lahtioleku aeg: koolimaja avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 17.00.
5.8. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetusel suletud.
5.9. Õppetöö algab kell 8.10.
5.10. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud kell 9.00 – 13.00, v.a juulis.
5.11. Ringide tegevus toimub ringitöö tunniplaani kohaselt.
5.12. Ainekonsultatsioonid toimuvad aineõpetaja määratud ajal.
5.13. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00.
5.14. Pikapäevarühm töötab kooli päevakava alusel.
5.15. Üldjuhul lahkuvad õpilased koolimajast pärast õppetundide lõppu, v.a. kooli poolt
õpilastele korraldatud tegevuse puhul.
5.16. Õpilaste transpordi marsruudid ja kellaajad kehtestab Puurmani vallavalitsus enne
õppeaasta algust.
6
6. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis
ning õpilaste pandud hinnetest ja antud hinnangutest
6.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud Puurmani Mõisakooli
kodulehel www.puurmani.edu.ee.
6.2. Veerandi või poolaasta algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks oma
õppeaines nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning
hindamise kriteeriumid.
Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel ainekavast-töökavast, mille ta on koostanud
kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on
täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat
õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist koostööd.
6.3. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise hindamise
põhimõtted ja kriteeriumid Puurmani Mõisakoolis. Lisainfo käitumise kohta on kooli
veebilehel.
6.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool veerandi jooksul saadud hinnetest
e-kooli, õpilaspäeviku või hinnetelehe vahendusel, kui õpilase seaduslik esindaja pole
soovinud teisiti.
6.5. Veerandi või poolaasta jooksul saadud hinnetest teavitatakse õpilasi või nende
seaduslikke esindajaid e-kooli või hinnetelehe kirjaliku väljavõtte kaudu.
Kirjaliku väljavõtte toimetab õpilane oma seaduslikule esindajale paberkandjal.
I kooliastme õpilase hinnete seis edastatakse vanemale või seaduslikule esindajale
kokkulepitud sidekanali kaudu.
6.6. I kuni III kooliastme õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest
veerandi- , poolaasta- ja aastahinnetest ning käitumisest e-kooli ja klassitunnistuste kaudu.
6.7. Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.
6.8. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada lisateavet hindamise korralduse kohta kooli
veebilehelt ja avaliku teabe seaduse kohaselt.
6.9. Kui õpilane puudub hinnatava töö ajal või on see töö ebaõnnestunud, siis saab ta teavet
järeltöö tegemise ja hindamisega seotud küsimuste kohta kooli veebilehelt ja/või
aineõpetajalt.
6.10. Õpilase või tema seadusliku esindaja poolt kümne tööpäeva jooksul hinde teadasaamist
tõstatatud õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimuses teeb kooli direktor vastava
põhjendatud taotluse esitamisel otsuse haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaja jooksul
ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast
arvates (maksimaalselt võib otsustamine aega võtta 37 päeva).
6.11. Klassijuhataja hindab õpilaste kooli kodukorra täitmist. Hindamine on selgitatud kooli
hindamisjuhendis.
7. Õpilaste tunnustamise kord
7.1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
üksikus õppeaines” võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja
korras.
7.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea”
ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.
Põhikoolilõpetajale kiitusega lõputunnistuse andmise otsustab kooli õppenõukogu.
7.3. Puurmani Mõisakooli tunnustussüsteemi eesmärk on tagada läbimõeldud tähelepanu
osutamine õpilastele. Lähtekohaks on veendumus, et iga inimene tahab, et tema püüdlusi
tunnustataks. Puurmani Mõisakoolis toimub avalik tunnustamine alljärgnevalt:
7
1) Õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus võimetekohase õppimise ning väga hea ja hea
käitumise korral (suuline kiitus, positiivne hinnang, kiitus õpilaspäevikusse või e-kooli).
2) Iga õppeveerandi või poolaasta lõpus avaldatakse kiitust direktori käskkirjaga hindele “5” ja
“4” või “5” õppijatele, kelle käitumine on hea või eeskujulik.
3) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus
õppeaines» võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
4) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea».
5) Õppeaasta lõpus tunnustatakse 1.–9. klassi õpilasi, kelle aastahinded on kõikides õppeainetes
“5” (muusika, kunstiõpetus ja kehaline kasvatus võivad olla “4”, õpilane võib kuuluda kehalise
kasvatuse erigruppi) ja käitumine eeskujulik või hea kooli õppenõukogu otsusel Haridus- ja
Teadusministeeriumi kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”.
6) Põhikooli lõpetajaid, kellel on aasta- ja eksamihinded ainult „5“ või “4” ja“5” ja käitumine
eeskujulik või hea, autasustatakse kooli poolt raamatuga.
7) Õppeaasta lõpus tunnustatakse Puurmani Mõisakooli õpilasi, kelle aastahinded on kõikides
õppeainetes „5“ (muusika, kunstiõpetus või kehaline kasvatus võivad olla „4“, õpilane võib
kuuluda kehalise kasvatuse erigruppi) kooli õppenõukogu otsusel Puurmani Mõisakooli
tänukirjaga.
8) Õpilasi, kelle aastahinded on kõikides õppeainetes „4“ või „5“ ja käitumine eeskujulik või
hea, tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel Puurmani Mõisakooli tänukirjaga.
9) Puurmani Mõisakooli tänukirjaga autasustatakse:
a) õpilasi, kes on piirkondlikul olümpiaadil, viktoriinil või konkursil saavutanud 1.–3. koha
või kogutud punktide summa on 70% või enam maksimaalsest punktide arvust või on
silmapaistvalt esinenud vabariiklikul olümpiaadil, viktoriinil või konkursil;
b) õpilasi, kes on piirkondlikul spordivõistlusel saavutanud 1.– 3. koha, või spordivõistkondi,
kes on piirkondlikul spordivõistlusel saavutanud 1.– 3. koha või on silmapaistvalt esinenud
vabariiklikul võistlusel;
c) õpilased, kes on silmapaistvalt aidanud edendada koolielu;
10) Puurmani Mõisakooli direktor korraldab vastuvõtu parimatele õppuritele ja nende
vanematele.
8. Õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite (õpikud, tööraamatud, töövihikud ja
töölehed) kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord
8.1. Õpingute alusdokument on kooli õppekava. Kooli õppekava ainekavades on sätestatud
õppeaine läbimiseks kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.
8.2. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava
läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
Õpetajad ei tohi õpilaselt ega vanemalt nõuda käesolevas punktis loetletud õppevahendite
soetamist ega kaasrahastamist.
8.3. Õppekirjanduse kogust laenutatakse õpilasele teavikuid individuaalselt. Esimese klassi
õpilaste teavikuid laenutatakse komplektina klassijuhatajale.
8.4. Igale õpilasele väljastab raamatukogu õppekava läbimiseks peale õpikute ka vajalikud
töövihikud.
8.5. Õpilane peab kasutamiseks antud õppevahendeid hoolikalt hoidma.
8.6. Õpilane ei vastuta kasutusse antud õppevahendite otstarbelisest kasutamisest tingitud
muutumise või halvenemise eest.
8.7. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid kasutustähtaja lõppemisel või pärast
õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist tagastama. Raamatukogu võib õppevahendi
tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane oleks saanud
kasutuseesmärgi saavutada.
8
8.8. Raamatukogu võib õpilase kasutusse antud õppevahendi tagasi nõuda, kui
1) ta vajab õppevahendit ettenägematute asjaolude tõttu;
2) õpilane annab õppevahendi kasutamise põhjendamatult üle kolmandale isikule või kui
õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase kohustuste eiramise tõttu;
8.9. Õppeaasta lõpus tagastab õpilane kasutamiseks antud õpikud.
8.10. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitavad õpilane või tema vanemad vastavalt
raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.
9. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiulevõtmise kooli
poolt
9.1 Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib
ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise või võõra
vara kahjustamise.
9.2 Eseme hoiule võtmisest, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise või võõra
vara kahjustamise, teavitatakse politseid ja eseme kooli toonud õpilase vanemat.
9.3 Õpetajal on õigus võtta hoiule ese, mis ei ole õppetööks vajalik ning millega õpilane
segab või rikub õppetöö toimumise ajal tunni korda ja kaasõpilaste tööd.
10. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord
10.1 Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool
„Võlaõigusseaduse“ § 883 – § 896 sätestatust.
10.2 Kooli hoiule antud eset hoiab direktor või tema poolt määratud isik. Direktor või isik,
kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.
10.3 Kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik või kui eset ei võetud
hoiule isiklikult, kuid selle omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab isik, kellele
ese on hoiule antud, sellest eseme omanikku või tema seaduslikku esindajat.
10.4 Hoiulevõetud eseme omanikule või tema seaduslikule esindajale tagastatakse ese pärast
hoiulevõtmise põhjuse äralangemist.
10.5 Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi
saavutamiseks vältimatu.
10.6 Üldjuhul tagastatakse tunni või koolipäeva lõpus õpilasele temalt õppetöö ajal hoiule
võetud ese, mis ei ohusta õpilase enda ega teiste isikute tervist.
10.7 Õpilaselt hoiule võetud eseme võib tagastada ka tema seaduslikule esindajale
(lapsevanemale), teavitades sellest eelnevalt õpilast.
11. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
11.1 Tugi- ja mõjutusmeetmeid rakendatakse eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra
järgi käituma ja teistest lugu pidama ning turvalisust ohustavate olukordade tekkimise
ennetamiseks.
11.2 Õpilaste suhtes rakendatakse järgmisi tugi- ja mõjutusmeetmeid:
1) õpetaja vestlus õpilasega;
2) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
3) õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
4) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
5) kirjalik noomitus e-koolis või direktori käskkirjaga;
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli
hoiulevõtmine;
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused;
8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks 
9
tegevuseks;
9) kooli jaoks kasuliku tegevuse rakendamine, mida võib kohaldada õpilase vanema
nõusolekul;
10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni
1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja
väljasõitudest;
12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad
õpitulemused (otsuse võtab vastu õppenõukogu);
13) erinevate spetsialistide kaasamine (psühholoog, sotsiaaltöötaja, politsei).
12. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord
Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat sõltuvalt
rakendatavast meetmest kas suuliselt, e-kooli vahendusel või kirjaliku teate, direktori
käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse kättetoimetamise kaudu.
13. Õpilaspileti kasutamise kord koolis
13.1. Õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab välja kool pärast õpilase
arvamist õpilaste nimekirja.
13.2. Õpilaspilet on alla 15-aastase õpilase isikut tõendav dokument.
13.3. Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta.
13.4. Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast õpilase väljaarvamist kooli
õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud õpilaspiletid.
13.5. Õpilaspileti kehtivuse kohta saab teavet kooli sekretärilt avaliku teabe seaduses
sätestatud korras.
13.6. Õpilapileti kaotamise korral esitab õpilane kooli direktorile kirjaliku avalduse uue
õpilaspileti väljastamiseks.
Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud
kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.
13.7. Kool vormistab ja registreerib uue õpilaspileti väljaandmise sarnaselt õpilaspileti
registreerimisega.

Kooli kodukord kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Puurmani Mõisakooli kodukord on kehtiv alates 01.09.2013.
Käesolev kodukorra redaktsioonile on andnud arvamuse kooli õppenõukogu 19.10.2016,
kooli õpilasesindus 01.02.2016 ja kooli hoolekogu 31.10.2016.
Kehtestatud direktori käskkirjaga 01.11.2016 nr 1.3/23-k.
1. Üldsätted
1.1. Õpilane on kohustatud täitma Puurmani Mõisakooli (edaspidi kool) kodukorda.
1.2. Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on
käitumise hindamise alus.
1.3. Kodukord on kooli kodulehel www.puurmani.edu.ee.
1.4. Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras
järgmised korrad:
1. Kodukorras sätestatakse õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust
ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord.


2. Kodukorras sätestatakse kord, kuidas teavitatakse õpilast ja vanemat päevakavast ja
tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest.
3. Kodukorras sätestatakse õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord
hindamise korraldusest koolis ning õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest.
4. Kodukorras sätestakse õpilaste tunnustamise kord.
5. Kodukorras sätestatakse põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite
(õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed) kasutamise ning koolile tagastamise
tingimused ja kord.
6. Kodukorras sätestatakse õpilaspileti kasutamise kord koolis.
2. Ühistoimimise normid koolis
2.1. Puurmani Mõisakooli õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid
algavad üldjuhul kell 8.10 ning toimuvad järgmistel aegadel:
1. tund 8.10 – 8.55
2. tund 9.05 – 9.50
3. tund 10.00 – 10.45
4. tund 11.05 – 11.50
5. tund 12.05 – 12.50
6. tund 13.00 – 13.45
7. tund 13.55 – 14.40
8. tund 14.45 – 15.30
Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna kooli
õppekava, päevakava ja direktori kinnitatud tunniplaani kohaselt.
Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ette
nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. 
2
Õpilase päevakava ning selle muudatused tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks lähtudes
kooli kodukorras sätestatust.
2.2. Õppetunnid jäetakse ära ruumis, kus õhutemperatuur on madalam kui 19 °C, ja võimlas,
kus õhutemperatuur on madalam kui 18 °C.
Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri (http://www.emhi.ee
andmed) ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit
(http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000 tabeli andmed) ning organismile tegelikult toimivat
välisõhu temperatuuri.
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv
välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C või madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C või madalam 7.–9. klassis.
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata korraldatakse kooli tulnud õpilastele
kojusaatmise võimaluseni mitmesuguseid tegevusi.
2.3. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuule kiirusel kuni 8 m/s.
2.4. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituudi veebilehel (http://www.emhi.ee) avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja
Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Täpsemaid andmeid tuule-külma indeksi kohta on võimalik leida Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi kodulehelt, kust saab automaatjaamade andmeid nii tuule kiiruse kui
ka keskmise ja minimaalse õhutemperatuuri kohta.
2.5. Õppepäevas võib ühes klassis läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise aeg
teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
Õppenädalas võib läbi viia ühes klassis kuni kolm kontrolltööd.
Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning
viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis üksnes esmaspäeval
ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
2.6. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
2.7. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei
anta.
2.8. Õpilasi esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem (eestkostja) ning koolis
õpilasesindus õpilasesinduse põhimääruses sätestatu ulatuses.
2.9. Kõik õpilased ostavad õppeaasta alguseks õpilaspäeviku.
Õpilane on kohustatud õpilaspäevikut kaasas kandma ja täitma õppeaasta algusest (01.09)
kuni suvevaheaja alguseni.
2.10. Koolis toitlustatakse õpilasi sööklas.
Põhikooli õpilased söövad kehtestatud summa piires tasuta.
Kui õpilane puudub koolist, võetakse ta õpilase või tema vanema teatise põhjal, mis on jäetud
kirjalikus või suulises vormis kooli klassijuhatajale, sööjate nimekirjast maha teatamisele
järgnevast päevast alates.
Õpilane arvatakse sööjate nimekirja päevast, kui ta tuli taas kooli.
Pikapäevarühma toiduraha kohta tehakse tasaarveldus järgneval kuul.
2.11. Kõik õpilased ja õpetajad, kes osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel,
kooliaasta lõpuaktusel, parimatele õppuritele korraldatud direktori vastuvõtul, kannavad
korrektset ja pidulikku riietust.
2.12. Puurmani Mõisakoolis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste
õigust õppida. 
3
Vastastikune suhtlemine on lugupidav.
Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja.
2.13. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta,
kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.
Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat või aineõpetajat.
Õpilase puudumisest direktori kinnitatud tunniplaani järgsest tunnist informeeritakse
viivitamatult klassijuhatajat, õppealajuhatajat või direktorit, kes korraldab teavitamise
vanemaga kokkulepitud sidekanali kaudu.
E-kooli päevikusse märgib õpetaja puudujad või hilinejad tähega „P“. Klassijuhataja selgitab
välja puudumise või hilinemise põhjuse ja teeb vastava märke e-kooli.
2.14. Õpilane peab viibima õppetunni ajal tunniplaanijärgses õppetunnis. Kui kooli
esindamise eesmärgil (võistlused, üritused, olümpiaadid) ei saa õpilane viibida õppetunnis,
siis taotluse selle õpilase tunniplaani ja ühtlasi päevakava muutmiseks teeb klassijuhataja või
aineõpetaja direktorile, kooskõlastades muudatused enne õpilase vanemaga kirjalikult.
2.15. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat, kui õpilane peab olema õppetööst eemal kodustel
põhjustel või seoses haigusega.
Kui õpilane puudub hilisematest tundidest, teavitab aineõpetaja sellest klassijuhatajat.
Klassijuhataja võtab kontakti koduga, selgitamaks välja puudumise põhjused.
Lapsevanem fikseerib puudumise põhjuse e-kooli või kirjutab teatise õpilaspäevikusse ja
kinnitab seda oma allkirjaga. Puudumised kooli juhtkonna, klassijuhataja või aineõpetaja loal
teavitatakse infostendil ja märgitakse klassijuhataja poolt e-kooli puudujate päevikusse.
Lapse haigestumise või mõnel muul põhjusel ootamatu puudumise korral teatab lapsevanem
sellest kohe hommikul klassijuhatajale või kooli (telefonil 7737136, 7737143 või e-posti
aadressil kool@puurmani.edu.ee).
Kui õpilane teab oma puudumisest ette, teatab ta sellest klassijuhatajale.
2.16. Rakendatavad meetmed õpilase puudumiste osas õppeveerandis:
1) kuni 10 tundi – klassijuhataja vestleb õpilasega + teavitab vanemaid;
2) 10–20 tundi – klassijuhataja teavitab vanemaid, vestlus õpilane + lapsevanem;
3) 20–35 tundi – klassijuhataja teavitab vanemaid, vestlus õpilane + klassijuhataja +
juhtkonna esindaja (õpilane kutsutakse direktsiooni ette selgitusi andma), käskkiri;
4) üle 35 tunni – käitumine „mitterahuldav”, direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal võib
teha esildise kohalikule omavalitsusele, kes peab leidma mõjutusvahendeid, et sundida last
koolis käima.
2.17. Õpilased teavitavad õppealajuhatajat või direktorit, kui klassi- või aineõpetaja
puudumisest on möödunud 10 minutit tunni algusest.
2.18. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.
Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa.
Õpilaste ja kooli töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ja kooli töötaja ise.
2.19. Võimlas, raamatukogus, õppeköögis, keemia-füüsika-, tööõpetuse ja arvutiklassis
peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.
2.20. Õpilased ja õpetajad kasutavad tunni ajal mobiiltelefoni ja teisi elektroonilisi vahendeid
vaid õppe eesmärgil, muul otstarbel on nende kasutamine keelatud (v.a helistamine
perearstikabineti numbrile, numbritele 112 või 110).
2.21. Puurmani Mõisakooli õpilasel on kohustus:
1) käituda korrektselt, arvestades üldtunnustatud käitumisnorme (nt teretada koolimajas
viibivaid külalisi, kaasõpilasi ja õpetajaid);
2) mitte hilineda tundi; 
4
3) kanda korrastatud riideid;
4) hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
5) hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms
tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral tuleb kahju hüvitada vastavalt konkreetsele
eeskirjale);
6) panna üleriided garderoobi;
7) vahetundides käituda nii, et ei seataks ohtu ennast ega teisi (ei tohi tekitada ummikuid,
istuda aknalaudadel, joosta, kisada, kiusata kaasõpilasi);
8) süüa/juua ainult sööklas;
9) tekitatud prügi panna prügikasti;
10) mitte võtta kaasa õppetööks mittevajalikke esemeid (meediavahendid, nuga, tikud jm);
11) õppetundides ei kasuta õpilane mobiiltelefoni ega muid meedia- ja meelelahutusvahendeid,
välja arvatud õpetaja loal; lubamatu tehnika kasutamisel annab õpilane need ära
õpetajale, kes viib need direktori kätte, kust õpilane selle esimesel korral ise kätte saab, teisel
korral peab lapsevanem järele tulema:
12) jalgrattaga kooli tulles peab õpilane täitma kõiki liikluseeskirjadest tulenevaid ohutu sõidu
nõudeid.
2.22. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või
psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ette nähtud kuriteokoosseisule
vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ette
nähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt
haridusseaduse paragrahvist 8, siis informeerib kool õigusaktides sätestatud korras õpilase
vanemat või esitab avalduse koolikohustuse mittetäitmise kohta alaealiste komisjonile.
3. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest
teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord
3.1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest
peab teavitama klassijuhatajat – õppealajuhatajat – direktorit.
3.2. Kui õpilane eirab üldtunnustatud käitumisnorme raskelt ja solvab kaasõpilaste ja ruumis
viibivate täiskasvanute au ja väärikust, siis helistada numbril 112.
3.3. Direktoril on õigus nõuda kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistaja, asjakohast
kirjalikku seletust. Kooli töötajal on kohustus seletus anda.
Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega.
Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadlikult valeandmete esitamise eest võib
kooli töötajale määrata distsiplinaarkaristuse.
Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes on
lähedases suguluses (vanem, vend, õde) õpilasega, kelle teo kohta talt seletust nõuti.
Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus;
seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.
Üheltki õpilaselt, kes on toime pannud süü- või väärteo, kooli töötajad seletuskirju ei võta.
Kool ei käsitle õpilasi ka süü- või väärteo tunnistajana.
3.4. Süü- või väärteo toime pannud isiku vastutusele võtmise korral ei alandata sama teo eest
käitumishinnet.
3.5. Kooli töötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või enne tähtaja lõppu
kustutatud karistusele.
3.6. Direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe
nädala jooksul arvates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama
süü- või väärteost.
5
3.7. Kui direktor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse
kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos
taotlusega kohaldada alaealisele seaduses ette nähtud mõjutusvahendeid.
Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada
teo olemust ja alust.
3.8. Kui direktor jõuab pedagoogilise vestluse tulemusena järeldusele, et õpilane on aru
saanud oma ebaõpilaslikust käitumisest või oma käitumist sellest arusaamast lähtudes
muutnud, võib alaealiste komisjoni jätta esildise tegemata.
4. Õpilase koolist väljaarvamise tingimused ja kord
4.1. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.
4.2. Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja arvata.
4.3. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui
ta:
1) ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kooli kodukorda;
2) puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi
üle viia.
5. Päevakavast ja tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest õpilase ja vanema
teavitamise kord
5.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega
seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumise järjestus ning nende
ajalist kestust kajastav loetelu.
5.2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud
õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete
raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
5.3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja
õppekorraldusele.
5.4. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli
kodulehe www.puurmani.edu.ee, infostendide ja õpilaspäeviku kaudu.
5.5. Alla 10-aastase õpilase vanemale edastatakse vastav teatis vanema antud elektronposti
aadressile, õpilaspäeviku kaudu või muul viisil vastavalt kokkuleppele vanemaga.
5.6. Päevakava täitmisel lähtutakse kooli päevakavale ja õppekorraldusele seatud
tervisekaitsenõuetest.
5.7. Koolimaja lahtioleku aeg: koolimaja avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 17.00.
5.8. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetusel suletud.
5.9. Õppetöö algab kell 8.10.
5.10. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud kell 9.00 – 13.00, v.a juulis.
5.11. Ringide tegevus toimub ringitöö tunniplaani kohaselt.
5.12. Ainekonsultatsioonid toimuvad aineõpetaja määratud ajal.
5.13. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00.
5.14. Pikapäevarühm töötab kooli päevakava alusel.
5.15. Üldjuhul lahkuvad õpilased koolimajast pärast õppetundide lõppu, v.a. kooli poolt
õpilastele korraldatud tegevuse puhul.
5.16. Õpilaste transpordi marsruudid ja kellaajad kehtestab Puurmani vallavalitsus enne
õppeaasta algust.
6
6. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis
ning õpilaste pandud hinnetest ja antud hinnangutest
6.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud Puurmani Mõisakooli
kodulehel www.puurmani.edu.ee.
6.2. Veerandi või poolaasta algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks oma
õppeaines nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning
hindamise kriteeriumid.
Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel ainekavast-töökavast, mille ta on koostanud
kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on
täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat
õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist koostööd.
6.3. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise hindamise
põhimõtted ja kriteeriumid Puurmani Mõisakoolis. Lisainfo käitumise kohta on kooli
veebilehel.
6.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool veerandi jooksul saadud hinnetest
e-kooli, õpilaspäeviku või hinnetelehe vahendusel, kui õpilase seaduslik esindaja pole
soovinud teisiti.
6.5. Veerandi või poolaasta jooksul saadud hinnetest teavitatakse õpilasi või nende
seaduslikke esindajaid e-kooli või hinnetelehe kirjaliku väljavõtte kaudu.
Kirjaliku väljavõtte toimetab õpilane oma seaduslikule esindajale paberkandjal.
I kooliastme õpilase hinnete seis edastatakse vanemale või seaduslikule esindajale
kokkulepitud sidekanali kaudu.
6.6. I kuni III kooliastme õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest
veerandi- , poolaasta- ja aastahinnetest ning käitumisest e-kooli ja klassitunnistuste kaudu.
6.7. Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.
6.8. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada lisateavet hindamise korralduse kohta kooli
veebilehelt ja avaliku teabe seaduse kohaselt.
6.9. Kui õpilane puudub hinnatava töö ajal või on see töö ebaõnnestunud, siis saab ta teavet
järeltöö tegemise ja hindamisega seotud küsimuste kohta kooli veebilehelt ja/või
aineõpetajalt.
6.10. Õpilase või tema seadusliku esindaja poolt kümne tööpäeva jooksul hinde teadasaamist
tõstatatud õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimuses teeb kooli direktor vastava
põhjendatud taotluse esitamisel otsuse haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaja jooksul
ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast
arvates (maksimaalselt võib otsustamine aega võtta 37 päeva).
6.11. Klassijuhataja hindab õpilaste kooli kodukorra täitmist. Hindamine on selgitatud kooli
hindamisjuhendis.
7. Õpilaste tunnustamise kord
7.1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
üksikus õppeaines” võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja
korras.
7.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea”
ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.
Põhikoolilõpetajale kiitusega lõputunnistuse andmise otsustab kooli õppenõukogu.
7.3. Puurmani Mõisakooli tunnustussüsteemi eesmärk on tagada läbimõeldud tähelepanu
osutamine õpilastele. Lähtekohaks on veendumus, et iga inimene tahab, et tema püüdlusi
tunnustataks. Puurmani Mõisakoolis toimub avalik tunnustamine alljärgnevalt:
7
1) Õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus võimetekohase õppimise ning väga hea ja hea
käitumise korral (suuline kiitus, positiivne hinnang, kiitus õpilaspäevikusse või e-kooli).
2) Iga õppeveerandi või poolaasta lõpus avaldatakse kiitust direktori käskkirjaga hindele “5” ja
“4” või “5” õppijatele, kelle käitumine on hea või eeskujulik.
3) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus
õppeaines» võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
4) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea».
5) Õppeaasta lõpus tunnustatakse 1.–9. klassi õpilasi, kelle aastahinded on kõikides õppeainetes
“5” (muusika, kunstiõpetus ja kehaline kasvatus võivad olla “4”, õpilane võib kuuluda kehalise
kasvatuse erigruppi) ja käitumine eeskujulik või hea kooli õppenõukogu otsusel Haridus- ja
Teadusministeeriumi kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”.
6) Põhikooli lõpetajaid, kellel on aasta- ja eksamihinded ainult „5“ või “4” ja“5” ja käitumine
eeskujulik või hea, autasustatakse kooli poolt raamatuga.
7) Õppeaasta lõpus tunnustatakse Puurmani Mõisakooli õpilasi, kelle aastahinded on kõikides
õppeainetes „5“ (muusika, kunstiõpetus või kehaline kasvatus võivad olla „4“, õpilane võib
kuuluda kehalise kasvatuse erigruppi) kooli õppenõukogu otsusel Puurmani Mõisakooli
tänukirjaga.
8) Õpilasi, kelle aastahinded on kõikides õppeainetes „4“ või „5“ ja käitumine eeskujulik või
hea, tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel Puurmani Mõisakooli tänukirjaga.
9) Puurmani Mõisakooli tänukirjaga autasustatakse:
a) õpilasi, kes on piirkondlikul olümpiaadil, viktoriinil või konkursil saavutanud 1.–3. koha
või kogutud punktide summa on 70% või enam maksimaalsest punktide arvust või on
silmapaistvalt esinenud vabariiklikul olümpiaadil, viktoriinil või konkursil;
b) õpilasi, kes on piirkondlikul spordivõistlusel saavutanud 1.– 3. koha, või spordivõistkondi,
kes on piirkondlikul spordivõistlusel saavutanud 1.– 3. koha või on silmapaistvalt esinenud
vabariiklikul võistlusel;
c) õpilased, kes on silmapaistvalt aidanud edendada koolielu;
10) Puurmani Mõisakooli direktor korraldab vastuvõtu parimatele õppuritele ja nende
vanematele.
8. Õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite (õpikud, tööraamatud, töövihikud ja
töölehed) kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord
8.1. Õpingute alusdokument on kooli õppekava. Kooli õppekava ainekavades on sätestatud
õppeaine läbimiseks kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.
8.2. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava
läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
Õpetajad ei tohi õpilaselt ega vanemalt nõuda käesolevas punktis loetletud õppevahendite
soetamist ega kaasrahastamist.
8.3. Õppekirjanduse kogust laenutatakse õpilasele teavikuid individuaalselt. Esimese klassi
õpilaste teavikuid laenutatakse komplektina klassijuhatajale.
8.4. Igale õpilasele väljastab raamatukogu õppekava läbimiseks peale õpikute ka vajalikud
töövihikud.
8.5. Õpilane peab kasutamiseks antud õppevahendeid hoolikalt hoidma.
8.6. Õpilane ei vastuta kasutusse antud õppevahendite otstarbelisest kasutamisest tingitud
muutumise või halvenemise eest.
8.7. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid kasutustähtaja lõppemisel või pärast
õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist tagastama. Raamatukogu võib õppevahendi
tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane oleks saanud
kasutuseesmärgi saavutada.
8
8.8. Raamatukogu võib õpilase kasutusse antud õppevahendi tagasi nõuda, kui
1) ta vajab õppevahendit ettenägematute asjaolude tõttu;
2) õpilane annab õppevahendi kasutamise põhjendamatult üle kolmandale isikule või kui
õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase kohustuste eiramise tõttu;
8.9. Õppeaasta lõpus tagastab õpilane kasutamiseks antud õpikud.
8.10. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitavad õpilane või tema vanemad vastavalt
raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.
9. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiulevõtmise kooli
poolt
9.1 Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib
ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise või võõra
vara kahjustamise.
9.2 Eseme hoiule võtmisest, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise või võõra
vara kahjustamise, teavitatakse politseid ja eseme kooli toonud õpilase vanemat.
9.3 Õpetajal on õigus võtta hoiule ese, mis ei ole õppetööks vajalik ning millega õpilane
segab või rikub õppetöö toimumise ajal tunni korda ja kaasõpilaste tööd.
10. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord
10.1 Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool
„Võlaõigusseaduse“ § 883 – § 896 sätestatust.
10.2 Kooli hoiule antud eset hoiab direktor või tema poolt määratud isik. Direktor või isik,
kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.
10.3 Kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik või kui eset ei võetud
hoiule isiklikult, kuid selle omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab isik, kellele
ese on hoiule antud, sellest eseme omanikku või tema seaduslikku esindajat.
10.4 Hoiulevõetud eseme omanikule või tema seaduslikule esindajale tagastatakse ese pärast
hoiulevõtmise põhjuse äralangemist.
10.5 Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi
saavutamiseks vältimatu.
10.6 Üldjuhul tagastatakse tunni või koolipäeva lõpus õpilasele temalt õppetöö ajal hoiule
võetud ese, mis ei ohusta õpilase enda ega teiste isikute tervist.
10.7 Õpilaselt hoiule võetud eseme võib tagastada ka tema seaduslikule esindajale
(lapsevanemale), teavitades sellest eelnevalt õpilast.
11. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
11.1 Tugi- ja mõjutusmeetmeid rakendatakse eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra
järgi käituma ja teistest lugu pidama ning turvalisust ohustavate olukordade tekkimise
ennetamiseks.
11.2 Õpilaste suhtes rakendatakse järgmisi tugi- ja mõjutusmeetmeid:
1) õpetaja vestlus õpilasega;
2) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
3) õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
4) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
5) kirjalik noomitus e-koolis või direktori käskkirjaga;
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli
hoiulevõtmine;
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused;
8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks 
9
tegevuseks;
9) kooli jaoks kasuliku tegevuse rakendamine, mida võib kohaldada õpilase vanema
nõusolekul;
10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni
1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja
väljasõitudest;
12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad
õpitulemused (otsuse võtab vastu õppenõukogu);
13) erinevate spetsialistide kaasamine (psühholoog, sotsiaaltöötaja, politsei).
12. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord
Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat sõltuvalt
rakendatavast meetmest kas suuliselt, e-kooli vahendusel või kirjaliku teate, direktori
käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse kättetoimetamise kaudu.
13. Õpilaspileti kasutamise kord koolis
13.1. Õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab välja kool pärast õpilase
arvamist õpilaste nimekirja.
13.2. Õpilaspilet on alla 15-aastase õpilase isikut tõendav dokument.
13.3. Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta.
13.4. Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast õpilase väljaarvamist kooli
õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud õpilaspiletid.
13.5. Õpilaspileti kehtivuse kohta saab teavet kooli sekretärilt avaliku teabe seaduses
sätestatud korras.
13.6. Õpilapileti kaotamise korral esitab õpilane kooli direktorile kirjaliku avalduse uue
õpilaspileti väljastamiseks.
Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud
kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.
13.7. Kool vormistab ja registreerib uue õpilaspileti väljaandmise sarnaselt õpilaspileti
registreerimisega.